Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work

Trening kurs 06/06/2022 – 13/06/2022 Struga, Severna Makedonija

Inkluzivni pokret je učestvovao kao partner na projektu Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work i naša predstavnica Miljana Nikolić je otputovana u Strugu da uči i stekne nova iskustva u omladinskom radu. Grupa mladih ljudi iz 8 različitih zemalja (Kipar, Španija, Azerbejdžan, Gruzija, Severna Makedonija, Turska, Ukrajna i Srbija) se sastala kako bi saznala nešto novo o održivosti i o ekologiji. Trening je održan u Strugi, u Severnoj Makedoniji. Koncept treninga je bio vrlo zanimljivo kreiran i realizovan. Trening je bio osmišljen tako da su učesnici mogli kroz neformalan vid učenja da saznaju mnogo toga o održivosti. Kurs je protekao u upoznavanju sa grupom, potom otkrivanju novih stvari o sebi kao i aktivnom timskom radu koji je omogućio aktivnu participaciju u ceo program. Domaćini su predstavili program i istoriju Erasmus-a, kao i sve odlike Youthpass-a.

Mladi su vodili otvorene dijaloge o svojim iskustima u oblasti održive ekologije i o stanju u matičnim državama. Takođe su imali priliku da upoznaju Ohrid, različite organizacije i aktiviste koji se bave zaštitom zivotne sredine i koji neumorno rade na unapređenju i očuvanju prirodnog nasleđa grada. Projekat je učesnicima omogućio da kroz komunikaciju i upoznavanje sa prirodom i sa ljudima koji su eksperti iz oblasti održivosti saznaju i podignu svest o ekologiji i održivosti. Mladi će na taj način moći da prenesu i primene stečeno znanje u svojim lokalnim sredinama a i šire. Realizacija projekata je kroz bezbedan, zdrav, zanimljiv, edukativni i održiv način obezbedila mladima da uče, istraže i da se zainteresuju o već pomenutoj temi. Učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, potom da samostalno i u timu osmišljavaju projekte koji će da jačaju interkulturalno pozitivno delovanje kako lokalno tako i globalno.

Zeleni ceger

Opšti cilj projekta ,,Zeleni ceger’’ je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života. Kroz multisektorsku saradnju organizacija građanskog društva i biznis sektora 6 osoba sa invaliditetom je obučeno da samostalno proizvode proizvode od recikliranog materijala čime su povećati sopstvene kvalifikacije i povećali mogućnosti za zapošljavanje ili pokretanjesopstvenog biznisa.


Projekat je zamišljen u dve ravni. Prva ravan se tiče poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom kroz radnu edukaciju o proizvodnji proizvoda od recikliranog materijala, kao što je ceger, koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Druga ravan projekta podrazumeva marketinšku kampanju usmerenu ka popularizaciji i vidljivosti osoba sa invaliditetom , kao i ovog programa i online prodaju cegera preko veb sajta udruženja, ali i potencijalnu saradnju sa društveno odgovornim kompanijama koje u svojoj agendi imaju ljudska prava i održivi razvoj. Tokom projekta izrađeno je 2000 cegera koji su dostupni i možete ih kupiti po ceni od 2500 RSD i time podržati rad Inkluzivnog pokreta. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 725000 RSD.

Saradnja mladih iz Srbije i regiona

Cilj projekta Saradnja mladih iz Srbije i regiona je povezivanje mladih i organizacija za mlade iz Srbije sa mladima iz regiona radi ostvarivanja saradnje i razmene iskustva u oblasti kulture i umetnosti kao i promocija srpske kulture i umetnosti u zemljama regiona.


Kroz povezivanje mladih i organizacija za mlade, održavanje kreativnih radionica i promociju stvaralaštva mladih, otvorili smo prostor  za očuvanje i jačanje odnosa matične države i regiona. U prvoj fazi projekta ostvareni su kontakti sa omladinskim organizaicjama i mladima koji se bave projektima iz oblasti i kulture iz Srbije i dijaspore, ispitani njihovi kapaciteti, planovi za rad u narednom preriodu i konkretne ideje za projekte. U drugoj fazi projekta održana je kreativna radionica na kojoj je učestvovalo 20 mladih  iz Srbije i regiona na kojoj su predstavili ideje za naredne projekte u oblasti kulture i umetnosi. Tokom radionice učesnici su podeliti svoje iskustvo u radu, predstavili svoje predloge projekata i uspostavili partnerstva na konkretnim predlozima projekata. Za konkretne ideje projekata izrađene su video prezentacije koje koje imaju za cilj dodatnu motivaciju učesnika za realizaciju projekata i promociju predloga projekata potencijalnim donatorima kako bi povećali šanse za njihovo odobravanje i realizaciju. Pored video prezentacija izrađena i stranica na sajtu Inkluzivnog pokreta koja služiti kao platforma za promociju projekata koji promovišu srpsku kulturu i umetnost, razmenu ideja i kontakata mladih i organizacija mladih iz Srbije i regiona. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova- Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu. Realizacijom projekta Pokreni se za saradnju doprinosimo razvoju srpske kulture i umetnosti, kao i jačanju veza matice i mldih iz regiona.  Na projektu učestvuje 110 učesnika.

Izvestaj sa Kreativne radionice Pokreni se za saradnju

Radionica je održana 15.01.2020., online, u poeriodu od 13-17 časova.

Cilj radionice je povezivanje mladih i organizacija za mlade iz Srbije sa mladima iz regiona radi ostvarivanja saradnje i razmene iskustva u oblasti kulture i umetnosti kao i promocija srpske kulture i umetnosti u zemljama regiona. Na radionici je učestvovalo 20 učesnika.

Tokom radionice izradjeno je 6 projektnih ideja koje će se učesnici i organizacije realizovati u narednom periodu.

Za predloge projekata izradjeni su i promotivni video materijali koji ce se koristiti u svrhu promocije projekata, motivacije učesnika da nastave rezvijanje projektnih ideja i za predstavljanje projektnih ideja donatorima kako bi ideje bile finansijski podržane.

U prvom delu radionice su imali prilike da se predstave, upoznaju i kažu razloge zbog kojih su došli na radionicu. Drugi deo radionice bio je namenjen predstavljanju ideja za nove projekte, pronalaženju partnera i radu na predlozima projekata. Treći deo radionice je bio posvećen izradi video materijala koji će služiti daljoj promociji projektnih ideja.

 Predlozi projekata napravljeni tokom kreativne radionice: Digitalni običaji, 9 dijamanata, Kultura, ti i ja, Solaris, Pletenje-prošlost-budućnost

Strengthening youth capacity for Conflict Management and Peace-Building

Inkluzivni pokret učestvuje kao parnter na projektu Strengthening youth capacity for Conflict Management and Peace-Building.

Cilj projekta je podizanje svesti omladinskih radnika o konfliktima i nenasilnim načinima rešavanja konfliktnih situacija.

Projekat se sastoji iz četri faze:

  1. Pripremni sastanak u Tbilisiju, Gruziji- Tokom pripremnog sastanka lideri partnerskih orgnaizacija su se susreli i dogovorili o listi tema koje će pokriti tokom treninga u Jermeniji, metodama koje će koristiti, ako i strategiji širenja rezultata.
  2. Trening u Jerevanu, Jermeniji- Tokom sedmodnevnog treninga u Jerevanu učesnici su naučili metode koje nenasilne komunikacije i razrešenja konflikata.
  3. Lokalnih akcija- Po završetku treninga u Jerevanu, učesnici su održali lokalne akcije kako bi upoznali ostale mlade o nenasilnim tehnikama komunikacije i efektivnim načinima rešavanja konflikata.
  4. Evaluacioni sastanak u Beogradu- Tokom evaluacionog sastanka planirano je da se sumiraju rezultati rada i održi javna akcija u centru kako bi se podigla svest mladih u Beogradu o sveprisutnom nasilju i potrebi nenasilnog rešavanja konflikata.

Partenri na projektu su organizaicje iz Švedske, Estonije, Gruzije, Grčke, Litvanije, Makedonije, Poljske, Srbije, Rusije, turske i Ukrajne. Projekat je podržan od strane Evropske komisije iz programa Erasmus+.