Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Poziv za trening o rodno zasnovanom nasilju „Nema izgovora”

Pozivamo srednjoškolce sa teritorije Beograda da učestvuju u projektu Nema izgovora.

Cilj projekta „Nema izgovora” je podizanje nivoa svesti o pitanjima rodno zasnovanog nasilja među mladima na teritoriji Beograda (devojkama i mladićima) kroz radionice i razvijanje znanja, veština i stavova o pitanjima roda i pola i rodno zasnovanog nasilja.

Teme radionica su: Pol i rod, Rodni identiteti i uloge, Odnosi moći u društvu, Stereotipi i predrasude, Zloupotreba moći, Diskriminacija, Seksizam, Rodno ravnopravno društvo, Nasilje, Rodno zasnovano nasilje, Rod i seksualnost mladih, Adolescentske veze, Nasilje u vezama mladih i CEDAW konvencija – primena u Srbiji. Predviđene radionice su interaktivne, što znači da su polaznici.e sve vreme uključeni.e – aktivno učestvuju i doprinose procesu učenja. Polaznicima će biti otvoren prostor i da razmenjuju svoje stavove i iskustva na teme radionica, a kroz ovo zanimljivo putovanje biće vodjeni/vođene iskusnim trenerima/trenericama: Jelenom Savić, Mirjanom Vasić i  Urošem Čubrovićem.

Nosilac projekta „Nema izgovora”  je NVO Inkluzivni pokret. Ciljna grupa ove obuke su mladi iz Beograda, a prilikom odabira učesnika.ca vodiće se računa o rodnoj zastupljenosti. Daćemo veliku podršku devojčicama, osobama sa hendikepom, Romima.kinjama, LGTB i drugim manjinskim grupama. Radionice će se održavati jednom nedeljno u Galeriji fresaka, a broj učesnika.ca je ograničen na 25.
Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite, molimo vas popunite prijavu  i pošaljete je do 01.02.2010.  na e-mail mirjana@inkluzivnipokret.org

Ukoliko imete neko pitanje pozovite 063/366-029; 011 328 40 60 na sajtu Inkluzivnog pokreta  www.inkluzivnipokret.com takođe možete naći više informacija vezano za ovaj projekat.

Molimo vas da poziv prosledite i drugima za koje smatrate da bi bili.e motivisani.e da učestvuju u projektu.

Inkluzivni Pokret

Plan rada Inkluzivnog Pokreta za 2010.godinu

Vizija Inkluzivnog pokreta:
Jednake mogućnosti za sve, društvo bez diskriminacije.

Misija Inkluzivnog pokreta:
Rušenjem barijera, stvaranjem primera dobre prakse i zalaganjem za stvaranje novih politika prema marginalizovanim grupama rušimo hendikepe.

Inkluzivni Pokret je pokret mladih entuzijasta koji se svim silama bore protiv diskriminacije i netolerancije. U momentu kada raste deklarativno zalaganje za društvo bez diskriminacije broj primera diskriminacije ostaje isti. Mlade osobe sa i bez hendikepa okupile su se radi osnaživanja i zajedničkog zalaganja za tolerantnije društvo. Razmenom stavova i iskustava, ove osobe su zajedno otvorile prostor za svoje svakodnevno učenje i tolerantnu razmenu ideja koje su temelj rada Inkluzivnog Pokreta. Do predloga projekata i realizacije aktivnosti dolazi se kroz dijalog svih, u kome nema tabu tema i čiji je prvenstveni cilj jačanje svake individue.

Uključivanjem zapostavljenih ljudi  u svakodnevni društveni život smanjuju se predrasude koje su najveći razlog diskriminacije. Kada kažemo zapostavljene, podrazumevamo sve one osobe čija se ljudska prava ne poštuju, koje zbog svojih identiteta trpe diskriminaciju ili nasilje, prema kojima postoji sistemska diskriminacija i netolerancija.

Cilj je da se ojača aktivizam mladih u lokalnim zajednicama i da podstakne mlade ljude da se, kroz pokretanje lokalnih projekata, aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna i koja su bitna za lokalnu zajednicu iz koje dolaze.

U ovom dokumentu pregledno su sažeti programi kojima će se Inkluzivni Pokret zalagati za dostizanje svojih ciljeva u 2010. godini. Ohrabreni dvogodišnjim iskustvom našeg aktivizma u 2010. nastavljamo već tradicionalne, ali i započinjemo nove programe. Aktivizam mladih  i kreativnih ljudi deo je nepokolebljivog identiteta Inkluzivnog Pokreta. Zbog toga i u ovoj godini nastavljamo sa osnaživanjem mladih da odlučno idu u susret većem poštovanju ljudskih prava, podršci ranjivih i manjinskih društvenih grupa i povećanju tolerancije. Nenasilnim akcijama nastavićemo da se zalažemo za uvažavanje identiteta svakog ljudskog bića i otvaranje većeg prostora za učešće u svakodnevnom društvenom životu. Podrška Inkluzivnog pokreta ranjivim i manjinskim društvenim grupama nije samo deklarativna nego  sopstvenim primerom pokazujemo da je uključivanje pomenutih grupa u socijalni, obrazovni, kulturni…i svaki drugi segment društvenog života moguć i ostvariv samo ako to mi želimo i radimo na tome da to ostvarimo.

U nastavku su dati programi na kojima ćemo raditi tokom 2010. godine.

Porušimo hendikep

Osobe sa hendikepom su u poziciji da konstantno trpe diskriminaciju i nasilje zbog svog hendikepa. Društvo ovim osobama nudi manje šansi i mogućnosti. Kao organizacija koja se bori protiv diskriminacije ovakvo stanje ne možemo prihvatiti i snažno se borimo protiv njega. Činjenicu da se postojeće politike ne sprovode, uz nepostojeću političku volju da se donesu nove politike za poboljšanje položaja osoba sa hendikepom, vidimo kao ključan problem. Zbog toga se ovim programom zalažemo da se postojeći zakoni i ostala dokumenta poštuju, kao i da se donesu nova, radi jednakih šansi i mogućnosti za učešće osoba sa hendikepom u društvu. U prošloj godini smo bili posebno aktivni na polju obrazovanja. Ove godine nastavljamo da se bavimo tom temom kroz snažnu edukaciju institucija i javnosti i pružanju podrške da se zakoni doneti 2009. poštuju i sprovode. Takodje ćemo raditi na zalaganju za nova zakonska rešanja u oblasti zapošljavanja, pristupačnosti, razvijanju servisa za podršku osobama sa hendikepom u lokalnoj zajednici, koja bi osobe sa hendikepom učinila ravnopravnim članovima ovog društva Nakon toga sledi naša odlučna akcija koja ima za cilj implementaciju tih zakonskih rešenja. Ovaj program realizujemo pre svega zbog osoba sa hendikepom, radi smanjenja diskriminacije prema njima, ali takođe zato što verujemo da će njihovim većim učešćem korist imati društvo u celini.

Saopstenje povodom konkursa Ministarstva rada i socijalne politike

Poštovani,

Inkluzivni pokret i partnerske organizaciju upućuju protest protiv kriterijuma konkursa Ministarstva za rad i socijalna pitanja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Jedan od kriterijuma je da je organizacija prosla edukaciju za pisanje predloga projekta i da poseduje potvrdu sa seminara “Promena metodologije za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom”, realizovanog u okviru projekta “Pružanje unapredjenih usluga na lokalnom nivou (DILS), Realizovanog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Za uvođenje ovakvog kriterijuma neophodno je da poziv za seminar bude javan. U suprotnom se ni ovaj konkurs ne može smatrati javnim, već je on namenjem jednom određenom broju organizacija. Ovako velika većina organizacija iz Srbije nema priliku čak ni da konkurise. Netransparentnost ovog konkursa očituje se u činjenici da su mnoge organizacije za ovaj seminar saznale tek iz teksta konkursa, čime su mnoge organizacije koje rade sa osobama sa invaliditetom stavljene u podređen položaj i diskvalifikovani iz procesa prijavljivanja na konkurs..

Ukoliko postoji potreba za promenom metodologije na osnovu koje ministarstvo radi, onda to mora biti javno kako bi svi koji želimo mogli da se pripremimo i blagovremeno informišemo o toj novoj metodologiji.  Iako je poslednjeg dana za predaju predloga projekata ministarstvo uklonilo sporan kriterijum, time su mnoge organizacije stavljene u neravnopravan položaj. Dok su neke organizacije imale mnogo više vremena za pripremu i predaju svojih projektnih predloga, nama ostaje svega jedan dan, a poznato je da je to isuviše malo vremena da bi se predlog pripremio i predao. Tako je ministarstvo, iako uklanjajući sporan kriterijum iz konkursa, nastavilo da vrši diskriminaciju nevladinih organizacija. Stavljanjem naših organizacija u podređen položaj vrši se diskriminacija, čime se krše zakoni i Ustav Srbije.

Kao zaštitnici prava osoba sa hendikepom smatramo da je trenutni konkurs, sa njegovim uslovima nekorektan, a sa takvim načinom rada ministarstva se zbog vrednosti koje zastupamo ne možemo složiti.

Zbog ovih razloga pozivamo vas da odmah poništite konkurs koji je u toku i raspišete novi, koji ce neće zasnivati na diskriminativnim kriterijumima.

S postovanjem
Inkluzivni pokret
Udruženje za inklziju osoba sa invaliditetom
VelikiMali
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije „MDRI“
Nasa kuća
Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR
Omladina Jazas Požarevac

Inkluzivni Pokret realizuje projekat “Ziva biblioteka”

Tokom novembra, uz finansijsku podrsku Autonomnog zenskog centra, Inkluzivni Pokret odrzava 5 Zivih biblioteka na Fakultetima u Beogradu.
Živa biblioteka  je metod kojim se promoviše poštovanje ljudskih prava i ljudsko dostojanstvo, sa ciljem da se podigne  svest o predrasudama  i omogući konstruktivan dijalog o predrasudama koje često vode do diskriminacija protiv pojedinaca ili grupa ljudi. Živa biblioteka  funkcioniše  kao normalna biblioteka-  čitaoci dođu i posude ‘knjigu’ na ograničeni vremenski period.Nakon čitanja oni čitaoci vrate Knjigu u biblioteku i  ako žele  oni mogu posuditi drugu Knjigu. S tim što postoji jedna razlika: Knjige u Živoj  biblioteci  su ljudska bića a knjige i čitaoci ulaze u dijalog.Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji zastupaju  određene grupe koje su često izložene  predrasudama i stereotipima, i često su žrtve diskriminacije ili socijalne isključenosti. Čitalac biblioteke  može biti bilo ko ko je spreman razgovarati o predrasudama koje postoje u društvu ili vlastitim predrasudama i stereotipima. Citaoci koji iznajme Zivu knjigu imaju obavezu da je neostecenu vrate u Biblioteku. Citaoci imaju pravo citati bilo koje poglavlje posudjene knjige uz ophodjenje sa postovanjem u svakom momentu. Prelistavanjem Zivih knjiga mozete saznati mnogo toga novog o ljudima iz vase sredine, pa i o vama samima. Pozivamo vas da citanjem Zivih knjiga prosirite vase vidike i da uzivate sve blagodeti prve interaktivne Biblioteke na Fakultetima u Beogradu! Za vise detalja, obratite se na sledecu adresu: office@inkluzivnipokret.org

Strane:123456